Kontrolno telo

Preduzeće BS-PROJEKT 2009 d.o.o. je od 2014. god. dobilo status kontrolnog tela tipa C od strane ATS-a prema standardu SRPS ISO IEC 17020:2012, kao i reakreditaciju dana 25.06.2018.

Kontrolno telo je uključeno u projektovanje, proizvodnju, isporuku, ugradnju, korišćenje i održavanje predmeta koje kontoliše. Pruža usluge kontrolisanja drugim organizacijama i svojoj matičnoj organizaciji.

Evidencijom i stalnim praćenjem rezultata kontrolisanja iz svih segmenata rada Kontrolnog tela rukovodstvo i radnici Kontrolnog tela neprekidno sprovode sistem menadžmenta i po potrebi sprovode korektivne i preventivne mere.

Prema obimu akreditacije, vršimo usluge kontrolisanja:

  • Električnih instalacija niskog napona
  • Gromobranskih instalacija
  • Instalacija za dojavu požara
  • Električnih instalacija u ex zaštiti
  • Instalacije za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova
Menu