Sistemi za automatsku detekciju i dojavu požara

Savremeni sistemi za rano otkrivanje, prijavljivanje i alarmiranje požara moraju ga otkriti i u skladu s tim reagovati kada je požar još uvek u početnoj fazi gorenja. Samo takvi sistemi mogu sprečiti velike štete od požara, jer je u mnogim slučajevima vreme reakcije usled ljudskog faktora predugo.

Požarni sistemi funkcionišu na različitim fizičkim principima, u zavisnosti od pojave požara (dim, svetlost, gasovi, toplota, temperatura), posmatranog prostora i potencijalno zapaljive supstance. Sa ove adrese dostupan je niz detektora koji su osetljivi samo na određenu pojavu požara. Na ovaj način mogu pružiti raniju detekciju požara sa zanemarljivim brojem lažnih alarma.

Projektovanje, izvođenje i kontrolisanje radova na stabilnim sistemima za dojavu požara na osnovu zakonske regulative treba da vrše stručna lica i kompanije licencirane za poslove projektovanja i izvođenja stabilnih sistema za dojavu požara

Menu